Lazzero Dalvera

Imperial Emissary to Korvosa

Lazzero Dalvera

Curse of the Crimson Throne StakeTheLurk StakeTheLurk